สาขาวิชาสังคมศาสตร์

อาจารย์เชาวณา ไข่แก้ว

 
อาจารย์เชาวณา  ไข่แก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 
 

 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4274-4014