สาขาวิชาสังคมศาสตร์

อาจารย์วรรณพร หันไชยุงวา

 

อาจารย์วรรณพร หันไชยุงวา
อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4274-4014