สาขาวิชาสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.สพสันติ์ เพชรคำ

อาจารย์ ดร.สพสันติ์ เพชรคำ
ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์
และประธานหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา
 
 

 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4274-4014