สาขาวิชาสังคมศาสตร์

  • หลักสูตรเปิดใหม่!!!! หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา
 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4274-4014